Förskoleklass

Det pedagogiska arbetet i förskoleklass inriktas på att tillvarata elevernas nyfikenhet och lust att lära. Under höstterminen i förskoleklass arbetar vi väldigt nära förskolans arbetssätt men allteftersom året går närmar vi oss skolans arbetssätt och pedagogik. Vi ser förskoleklassåret som en viktig brygga mellan förskola och skola.

Vi arbetar med språklig medvetenhet och taluppfattning på många olika sätt för att alla barn ska ha grundläggande kunskaper för läsinlärning och matematik när de börjar i ettan. Våra pedagoger har gedigen kompetens och lång erfarenhet av arbete i förskoleklass.

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid värdegrundsfrågor på en nivå som passar barnen. Detta gör vi för att ge eleverna en trygg bas att stå på. 

Barnen i förskoleklassen har också faddrar i tvåan. De träffas regelbundet och vid dessa tillfällen brukar tvåorna till exempel läsa högt för förskoleklassbarnen. Att träffas och knyta kontakter med barn och vuxna i andra klasser är en förutsättning för att ge kontinuitet i skolgången.

Barnen lär också känna personalen i arbetslaget såväl i skolbarnsomsorgen som i samband med olika gemensamma aktiviteter som sångstunder och utflykter.

Förskoleklassen är en del av skolan även när det gäller elevhälsan. Det betyder att skolsköterska, skolpsykolog och skolterapeuter finns för att tillgodose barnens behov av individuellt stöd.

Uppdaterad: