Elevhälsoteam

Elevhälsans olika professioner samråder i elevhälsoteamet. I teamet ingår även rektor och biträdande rektor. Lärarna samråder löpande med elevhälsoteamet kring lärmiljö, enskilda elevers kunskapsutveckling, närvaro, extra anpassningar och särskilt stöd.

Om lärarna är oroliga för en elevs kunskapsutveckling lämnar de in en orosanmälan till elevhälsoteamet (observera att det inte alls är samma som en anmälan enligt socialtjänstlagen). Innan lärarna gör en orosanmälan till elevhälsoteamet har det alltid en dialog med vårdnadshavarna för att få en så komplett bild som möjligt.      


Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i elevens åtgärdsprogram.

Specialpedagog är Christina Ogebrink.

Speciallärare är Jana Sondell.

Logoped

Logopeden arbetar, i samråd med övriga elevhälsoteamet, evidensbaserat och språkutvecklande för att hjälpa eleverna att nå de mål som står angivna i läroplan och kursplan. Logopeden arbetar förebyggande genom fortbildning, konsultation och handledning till berörda pedagoger på skolan. Logopeden ingår i skolans specialpedagogiska grupp, och får sina uppdrag genom elevhälsoteamet.

Logoped är Erik Landfeldt.


Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskans främsta uppgift är hälsobesök och vaccinationer.

Skolsköterskan har mottagningsrum både på Sysslomansgatan (entré A mot Sysslomansgatan, direkt till vänster) och på Götgatan 17-21. Hitta till mottagningen på Götgatan : ta direkt till vänster efter du kommit in genom A-porten och gå sedan en halvtrappa upp till höger. Skolsköterskansmottagning finns bakom tredje dörren till höger i korridoren.

Den öppna mottagningstiden för drop-in är på Sysslomansgatan, 10.15-11.00 - i mån av tid. Sköterskan är inte alltid på plats då hon kan befinna sig på möte eller annan skola. Det är därför alltid bättre att mejla eller ringa vid planerade besök så att man kan få en tid i lugn och ro och är säker på att det finns någon på plats. På måndagar finns Eva Furuland på Götgatan och då kan även hon hjälpa till vid drop-in-behov.

Skolläkare är Louise Diös och träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.


Kurator

Kuratorn arbetar med handledning av lärare och stöd till elever med fokus på elevernas sociala utveckling. Kuratorn leder även likabehandlingsgruppens arbete, och går bra att kontakta om det har blivit knepigt i kamratrelationerna. Läs mer om likabehandlingsarbetet här.

Kurator är Natalia Nelson och Josefin Sköld


Skolpsykolog

Skolpsykolog bidrar i elevhälsoteamet med råd och stöd för att främja inlärning och utveckling. Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa. Skolpsykologen fungerar som kontakt med andra instanser som t.ex. habiliteringen och BUP (barn- och ungdomspsyikatrin). Skolpsykologen genomför även utredningar.

Skolpsykolog är Martin Winbo

 

 

Biträdande rektor åk F-2, specialpedagog
Christina Ogebrink
Biträdande rektor åk 3-5, logoped
Erik Landfeldt
Biträdande rektor åk 6-8, speciallärare
Jana Sondell
Skolpsykolog
Martin Winbo
Skolsköterska
Pia Ridderstolpe
Skolsköterska
Eva Furuland
Kurator
Josefin Sköld
Kurator
Natalia Nelson
Uppdaterad: