Värderingar på skolan

Innan man väljer att gå på Sverkerskolan kan det vara bra att veta om vissa värderingar som vi utgår från och hur de syns i verksamheten.

 Våra värderingar kan sammanfattas i våra tre alltid:

  • Vi möter alltid alla med positiva och höga förväntningar.
  • Vi fokuserar alltid på att skapa en trygg skolmiljö.
  • Vi utgår alltid från varje elevs behov och förutsättningar. 

De värderingarna leder till ett vissa sätt att organisera och utveckla skolan. Sätt som vi har valt för att vi anser att de borgar för likvärdighet och kvalitet i elevernas utbildning.

Gruppssystem

Under flera år har vi utvecklat undervisningprocessen med syfte att höja kvalitén och likvärdigheten på undervisningen i varje enskilt ämne. Lärarna samarbeter nära i årskurserna för att kunna byta ämnen med varandra, även på lågstadiet - det ger lärarna mer tid att fördjupa sig i varje ämne och varje elev en likvärdig utbildning.

Ett annat motiv för att samarbeta nära i årskursen är att ge eleverna flera möjligheter till relationer. Genom att lära känna många vuxna finns det många möjligheter att anförtro sig och be om hjälp när man behöver det. Det ger trygga barn.

Fler möjligheter till sociala relationer

Årskurssamarbetet sträcker sig även över fritidstiden där eleverna i samma årskurs går på samma fritids. I och med att eleverna går ihop i grupper under vissa timmar även på dagen har eleverna goda förutsättningar att lära känna barn från hela årskursen. Det ger alla elever fler möjligheter till sociala relationer. Vi ser i uppföljningar att färre barn blir ensamma när vi aktivt erbjuder dem ett större antal barn än den traditionella klassen att välja på. 

Gruppindelning blir med vårt arbetssätt inte en avgörande faktor för elevernas möjlighet till sociala relationer. Däremot är vi väldigt noga med att vi gör gruppindelningar utifrån hur eleverna fungerar tillsammans.

Preliminära indelningar i nya klasser

De indelningar vi gör när man börjar i förskoleklass eller en ny årskurs på mellan- högstadiet är preliminära indelningar som vi inte räknar med kommer att vara permanenta genom skolgången. Detta innebär att man de första veckorna provar på olika gruppkonstellationer, och ges utrymme för att lära känna både andra elever och lärare innan vi sedan gör mer fasta grupper. Det är omöjligt att göra perfekta grupper redan från skolstart, när vi har lärt känna barnen kan vi också göra grupper som är välfungerade.

Vi ser gruppsammansättning som en viktigt del av vår professionalitet. Särskilt som vi inte alltid kan förklara för vårdnadshavare varför vi gör vissa prioriteringar i gruppsammansättningar. Anledningen till det är förstås sekretess kring andra barn.

Elevhälsoarbete

I vårt elevhälsoarbete har vi arbetet mycket med främjande åtgärder som gynnar alla barn. En del av det arbetet är den läs- och skrivplan som vi följer för att fånga upp de elever som behöver stöd tidigt i sin läs- och skrivutveckling.

Vi tror att det bästa för alla barn är att känna tillhörighet i ett socialt sammanhang. På Sverkerskolan har arbetslagen stort inflytande över hur årskursens resurser, lärare, fritidspedagoger och barnskötare, organiseras för att möta eleverna på bästa sätt. Arbetslagens uppdrag är att göra de anpassningar som krävs utifrån kartläggningar och behovsanalyser. Elevhälsoteamet är arbetar handledande och stödjande för arbetslagen.

Uppdaterad: