Likabehandlingsgrupp

Vi har en vision om att vår skola ska vara en skola där alla elever ska känna sig välkomna. Vi vet att eleverna lär och utvecklas bäst i när de trivs, vistas i en trygg miljö och har aktiva, engagerade pedagoger. 

Mål för likabehandlingsarbetet är bland annat läroplanens (Lgr 11) Normer och värden där det till exempel står ”att varje elev ska respektera andra människors egenvärde” och ” att varje elev ska ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverka till att hjälpa andra människor”.

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling är ett viktigt instrument i skolan för att skapa förutsättningar för alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Vår ambition är att alla elever ska känna tilltro till sin egen förmåga och i demokratiska former kunna samverka med vuxna och barn.

För att tydliggöra vårt gemensamma ansvar för att skapa en tillåtande, stimulerande miljö där alla bemöts med respekt har vi konkretiserat värdegrunden i ett antal rättigheter och skyldigheter.

Uppdaterad: