Sverkerskolan 4-9 - hur är det?

Inför utvidgningen av Sverkerskolan till en F-9 skola har vi haft fokusgrupper där vårdnadshavare till elever på skolan kunnat ställa frågor. Här är en sammanställning av de frågor och svar som lyftes.

Är du en vårdnadshavare som funderar på att söka till Sverkerskolans mellanstadium i skolvalet är du välkommen på vårt informationsmöte tisdag 9 januari kl. 19.30 i Sverkerskolans matsal. Du kan också mejla oss med dina frågor.

Vad kommer att vara skillnaden på Sverkerskolan 4-9 jämfört med andra skolor?

Sverkerskolan har som ambition att bygga en sammanhållen skola med gemensamma grundvärderingar och synsätt. De tre stadierna kommer att vara tydligt anpassade, både pedagogiskt och organisationsmässigt, till den verksamhet som bedrivs i respektive stadie.

Grunden är en stark skolövergripande känsla av gemenskap, men där tyngdpunkten ligger inom sammanhållningen hos respektive stadie. Vi kommer också bygga vidare på sammanhållningen inom årskurserna och vara måna om att elever i samma ålder har möjlighet att bygga en större gemenskap, både socialt och kunskapsmässigt.

För att främja detta kommer bland annat det arbetssätt som nu används i lågstadiet även finnas på övriga stadier. Detta innebär att eleverna från årskursens tre klasser blandas och delas in i fyra mindre grupper. De har även ett gemensamt tema i årskursen, gemensamma studiebesök, samma lunch- och rasttider och gemensamt fritids.

Vad är det som håller samman Sverkerskolan trots att den inte är i samma lokaler?

En fördel med lokaler på olika platser är att det närmaste sammanhanget inte blir för stort för barnen och att det gör det lättare att anpassa den yttre lärmiljön till den aktuella målgruppen. Att lokalerna är en bit ifrån varandra tycker vi därför är en fördel för en F-9-skola.

Vi tänker att eleverna behöver träffas och ha gemensamma aktiviteter för att det ska kännas som en och samma skola. När vi planerar för framtiden tänker vi bygga vidare på faddersamarbetet och utöka det till t.ex. temadagar och friluftsdagar.

Vi menar att yngre elever och äldre elever har stor nytta av att träffa varandra i både sociala och kunskapsmässiga sammanhang. Däremot behöver det ske varje dag.

Genom att vara en F-9-skola har vi även andra möjligheter till kontinuitet, t.ex. att låta lärare följa elever när de byter stadie.

Kommer klasserna på Sverkerskolan att vara intakta från förskoleklass till årskurs 9?

Klassindelningar i förskoleklass görs utifrån den information vi har när barnen kommer från förskolan. Förutsättningarna förändras under skoltiden och det gör att vi behöver anpassa organisationen utifrån det mest aktuella läget. Detta innebär sannolikt att klasserna någon gång under skolgången kommer att förändras.

Tidpunkter för att förändra dem är beroende på många olika saker. Framförallt handlar det om in och utflytt av elever. Det kan också handlar om att göra bättre arbetsgrupper när vi lär känna eleverna bättre.

Om vi detta år kommer att göra om klasserna mellan trean och fyran går inte att svara på förrän vi vet hur många elever som kommer att gå kvar.

Lokalerna på Sverkerskolans mellan- och högstadium

Hur ska de nya årskurserna få plats?

Lokalerna på Götgatan är väl tilltagna och rymmer alla de årskurser som ska vara där. Tiundaskolan har varit i lokalerna med över 800 elever och när Sverkerskolan är fullt utbyggd kommer mellan- och högstadiet bestå av 550 elever.

Är lokalerna på Götgatan/gamla Fyrisskolan bra?

Lokalerna på Götgatan är relativt nyligen renoverade. Lokalerna kommer att anpassas för att bättre passa för grundskoleverksamhet i och med att vi flyttar in permanent. Tiundaskolan flyttade bara in tillfälligt och därför ställdes inte lokalerna om helt och hållet. I dialogen med lokalavdelningen har Tiundaskolans erfarenheter tagits tillvara för att komma fram till vad som är viktiga förändringar att göra.

De viktigaste förändringarna vi planerar för är anpassning av skolgården, tydligare avskiljning av lokalerna från Fyrisskolan, egen matsal, egna specialsalar samt en tydligare egen ingång.

Kommer ni använda det där huset som ser ut som baracker?

Den fristående låga byggnaden som betecknas G-huset kommer inte att användas. Planen från lokalavdelningen är att ta bort den så snart det är möjligt för att möjliggöra för en större och bättre skolgård.

Kommer lokalerna på Götgatan att hinna anpassas till eleverna?

De lokaler vi flyttar in i med mellanstadiet är de lokaler som kräver minst omställning. Huvuddelen av omställningen kommer att ske i lokaler som vi inte kommer att börja utnyttja förrän vi har klasser på högstadiet.

18 december 2017