Mötesanteckningar skolrådet 2015/2016

Minnesanteckningar Skolråd 4 april 2016

 • Skolchef Lars Romanus presenterade det nya förslag på omlokalisering som tagits fram då Backens förskola inte längre är tillgängligt.
 • Frågor och svar kring hur den nya lösningen ska fungera rent praktiskt kommer under veckan att skickas ut till klasserna. 
 • F-klass och åk 1 kommer att vara på Hildur Ottelin, åk 2 kommer att vara på Polacksbacken under skoldagen och ha fritids på Sverkerskolan. Åk 3 kommer att vara på Sverkerskolan.
 • Årskurs 2 kommer att åka buss till och från fritids som de har på Sverkerskolan.
 • Grind från parkeringen på Ringgatan har efetrfrågats.
 • Likabehandling: Kartläggning görs på våren. Förskoleklassen gör husmodellen.

 

Minnesanteckningar Skolråd 1 februari 2016

 • Nu finns en tidsbegränsad parkering (30 minuter) på Ringgatan där man ska parkera när man hämtar och lämnar sina barn på fritids eller skolan.
 • Vi hoppas på is igen men de två veckor som blev har i varje fall varit uppskattade.
 • Projektkontoret för nya Tiundaskolan finns på Hildur Ottelin. De har öppet för allmämhetens frågor onsdagar 14-17.
 • I årskurs 2, som ska vara på Backen, finns viss oro för lokalens läge. Vårdnadshavare får gärna kontakta skolan med de frågor man har kring detta så vi kan samla ihop dessa frågor och informera på ett samlat sätt. Skolan tar till sig önskemål om någon typ av möte längre fram kring de praktiska bitarna på Backen. Uppkommer rykten vill vi gärna ha reda på det så blir det lätt att gå ut med rätt information till alla. Vi hoppas att alla har fått ta del av frågor och svar. Där finns den  informationen som vi har.

Minnesanteckningar Skolråd 7 december 2015

 • I dagsläget ser det ut som att blivande treorna kan vara kvar i hus B på Sverkerskolan under renoveringen. 
 • Skolan har räknat syskonrelationer (bland de yngsta barnen) för att få en indikation vilka årskurser det är bäst att ha tillsammans under omlokaliseringen.
 • I mitten av december går man ut med vilka lokaler vi ska vara i under nästa läsår.
 • Skolvalet för nuvarande åk 3 och 4 öppnar den 15 januari. Inga andra årskurser behöver göra ett skolval.
 • I början av januari kommer det vara ett informationsmöte för blivande åk 4 med Tiundaskolans rektor.
 • Vårdnadshavare kommer kallas till ett korta informationsmöte årskursvis i åk F-2 när vi vet mer om de olika alternativen, detta blir någon gång efter jul.
 • En kurator har anställts till skolan från vårterminen vilket är ett steg i lågstadiesatsningen.
 • En fråga fanns om läggandet av gummiasfalten på skolan och säkerheten kring det. Ska vi lägga mer gummiasfalt så undersöker vi mer kring behov av säkerhetsavstånd under läggtiden.

Minnesanteckningar Skolråd 5 oktober 2015

• Johanna Wallin berättar om hur rektorstjänsten har förändrats från och med det här läsåret. Sverkerskolan är nu en egen enhet. Sverkerspåret finns inte längre som enhet och skolan hör därmed inte längre ihop med Tiunda.
• Skolans lokaler: Nya Tiunda är tänkt som en F-9 skola. Finns också planer på att flytta mellanstadiet till Tiunda, vilket gör att Sverkerskolan blir en F-3-skola.
Ventilationen på Sverkerskolan behöver åtgärdas snarast. Hur det ska ske är ännu inte bestämt.
På skolgården pågår nu ett bygge för nya lekredskap som en första etapp i en kommande renovering av skolan.
• Säker skolväg: Cykelparkeringen kommer att vara mellan byggnaderna mot Tegnergatan.
• Planen mot diskriminering och kränkande behandling: De första veckorna har vi enligt planen gjort sociogram samt husmodellen där vi tittar på bilder tillsammans med barnen på skolan och ser var det kan kännas otryggt.

Övriga frågor
• Fyror börjar 8.10 av flera anledningar. De eleverna har inte fritids och börjar därför direkt när de kommer på morgonen. Det är också bra om några klasser är inne i huset på morgonrasten då det inte blir så många barn på skolgården.
• På Sverkerskolan arbetar vi tätt ihop i årskurserna där eleverna träffar flera lärare under sin skoldag. Eleverna och lärarna arbetar därmed ihop med andra elever i årskursen. Ett önskemål är att skolan är tydligare (på hemsida och informationsmöten) vad skolans arbetssätt innebär, framförallt inför skolval.
• Isen på fotbollsplanen: Vi har pengar kvar från förra året för att spola isen men behöver lite mer och går ut med ett tack från förra året och önskan om mer bidrag.
• Den 7 december är det skolråd igen.

Uppdaterad: