Basutredning

Varför görs en basutredning?

Skolans uppdrag är att alla elever ska nå utbildningsmålen. Ibland behövs en fördjupad förståelse och kunskap om elevens behov, inlärningssituation och lärandemiljö då vidtagna åtgärder inte varit tillräckliga. Målet med basutredningen är att på bästa sätt kunna planera och utforma
lärandemiljön för just ditt barns behov. Du som vårdnadshavare är med och fattar beslut om basutredning för ditt barn. Basutredningen innebär ett samarbete mellan dig, ditt barn och skolans elevhälsoteam. Ibland kan ditt barn behöva stöd från någon annan verksamhet än skolan. Då kan basutredningen vara en grund för remisser till olika verksamheter.

Basutredningens syfte

Basutredning är främst ett pedagogiskt verktyg utifrån frågeställningar kring elevens behov och
utveckling. Basutredningen har olika syften:

  • Ge fördjupad förståelse och kunskap om elevens behov som underlag för åtgärder i lärandemiljön
  • Underlag för remiss till andra vård- och utredningsinstanser (såsom logoped, barnhabilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicinsk mottagning)
  • Underlag vid ansökan om mottagande i grund- eller gymnasiesärskolan.

Vad innebär en basutredning?

En basutredning består av fyra delar; en pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk del. Den pedagogiska bedömningen genomförs av klasslärare eller personal med specialpedagogisk kompetens. För basutredning inför ansökan om mottagande i grund- eller gymnasiesärskola gäller särskilda bestämmelser. Skolpsykolog utför den psykologiska bedömningen. Den sociala bedömningen görs av skolkurator, skolpsykolog alternativt annan pedagogisk personal. Skolsköterska och skolläkare genomför den medicinska bedömningen. Du som vårdnadshavare deltar oftast vid skolläkarbesöket, och ibland även vid den sociala bedömningen. Varje profession använder sig av olika material/verktyg/test för att kartlägga elevens behov och utveckling. De olika bedömningarna dokumenteras och vissa delar av dokumentationen är tillgänglig för hela elevhälsoteamet. En basutredning ska alltid resultera i pedagogiska åtgärder.

Återgivning av resultat

Skolan återkopplar resultatet av de olika delarna i basutredningen till dig som vårdnadshavare och fortsatt handläggning diskuteras. Remiss eller ansökan skrivs i överenskommelse mellan dig som vårdnadshavare och elevhälsoteamets representanter.

1 februari 2015